תנאי השימוש באתר

אתר לין סיני עורכת דין (להלן: האתר) משמש אתר תדמית ובמה לפרסום שירותים מקצועיים, מאמרים, תור דעה, בלוג, חידושים ועדכונים בעולם המשפט. האתר בבעלות לין סיני עו"ד. 

תנאי השימוש באתר מסדירים בתמצית את היחסים שבין העושים שימוש באתר ובכלל זה המפרסמים באתר, הגולשים באתר, הקוראים וכו' (להלן: המשתמש/ים) לבין המפעיל (להלן: תנאי השימוש).

השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים בו לכל הנאמר והכלול בתנאי השימוש באתר.

האמור בהקדמה ובמבוא לתנאי השימוש הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המופיעים בעמוד זה.

מבוא

האתר מכיל תכנים משפטיים מקצועיים מגוונים. המפעיל אינו מתחייב כי התכנים באתר מדויקים או מעודכנים, אולם הוא עושה כל מאמץ כי אלו אכן יהיו מדויקים ומעודכנים. עולם המשפט דינאמי ומשתנה, הן ע"י חקיקית חוקים ו/או תיקונים לחוק והן ע"י פסיקות מחייבות של בתי המשפט השונים. 

העושה שימוש בתכנים המופיעים באתר עושה כן באחריותו המלאה ועל דעת עצמו, ומאשר כי הובהר לו על ידי המפעיל כי אין להסתמך על המידע האמור באתר ו/או לראות בו תחליף לייעוץ משפטי.

כללי

האמור בהקדמה ובמבוא לתנאי השימוש הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המופיעים בעמוד זה.

תנאי השימוש חלים על כל משתמש באתר (אדם או תאגיד) או מי מטעמו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך חלים על שני המינים.

בכל מקום שבו ישנה התייחסות באתר לתוכן או לתכנים, הכוונה היא לכל מידע מכל סוג המופיע באתר – בין אם בכתב, בין אם באמצעות וידאו, הקלטת קול, תמונה או כל פורמט אחר שבו מופיעים התכנים באתר.

תנאים כלליים וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר לרבות כל הזכויות בתוכן המופיע באתר שייכות למפעיל וזאת גם מבלי שנכללה ביחס למידע המופיע באתר הודעת זכויות אם לאו – והכל אם לא הוסכם אחרת מראש ובכתב.

המפעיל רשאי, לפי שיקול דעתו, לשנות את האתר, להפסיק את פעילותו, למחוק את התכנים באתר (חלקם או כולם), לערוך את האתר ואת תכניו, להגביל גישה לאתר או לשנות את רמת הזמינות של האתר – וכל זאת מבלי לעדכן מראש את המשתמשים ומבלי להידרש להסכמתם. בכל מקרה המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים באתר כתוצאה מהאמור בסעיף זה.

המפעיל פועל בצורה סבירה כדי להבטיח ולאבטח את פעילותו התקינה של האתר ובכלל זה הגנה על האתר והמשתמשים. יחד עם זאת, המפעיל לא יישא בכל אחריות בשל נזק שייגרם כתוצאה מאובדן מידע, נזק למחשבים, פריצה לאתר, וירוס, פגם אבטחה או כל כשל אפשרי אחר שצפה או שיכול היה לצפות.

המפעיל רשאי בכל עת לחסום את הגישה לאתר בפני כל משתמש, כתובת IP, קבוצת כתובות IP, מאזורים גיאוגרפיים – ולא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל סוג אשר ייגרם כתוצאה מכך למשתמשים או לכל גורם אחר.

המפעיל אינו אחראי לכל האמור או המופיע באתרים חיצוניים או בעמודים חיצוניים לאתר, אשר מקושרים לאתר באמצעות לינקים (LINKS), או באמצעות פרסום המופיע באתר. כל שימוש במידע הקיים באתרים חיצוניים אלו, הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

בכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם למשתמשים כתוצאה מהסתמכות על תכנים וקישורים חיצוניים אלו.

המשתמשים מתחייבים לא להעתיק, לא לשכפל, לא לפרסם, לא להפיץ תוכן – מהתכנים המופיעים באתר ללא קבלת אישור מפורש לכך מהמפעיל – מראש ובכתב.

המפעיל רשאי לשנות, לתקן, להוסיף, להשמיט או לערוך את תנאי השימוש (כולם או חלקם) בכל עת – ואלה יחייבו את המשתמשים מרגע פרסומם.

פרסום תכנים באתר

המפעיל רשאי לסרב לפרסם תוכן באתר מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

המשתמשים אשר העבירו תכנים לפרסום באתר (להלן: המפרסמים באתר) ואשר התוכן באתר מופיע לצד שמם ותמונתם, מתחייבים מראש כי בידיהם כל הזכויות בתוכן, הוא אינו מפר (כולו או חלקו) זכויות יוצרים ואין בו משום הוצאת דיבהאו פגיעה בפרטיות או כל תוכן העלול לשמש עילה להגשת תביעה אזרחית או פלילית.

המפרסמים באתר מתחייבים כי כל תמונה, קטע קול, וידאו או כל אמצעי דיגיטלי אחר אשר יועבר לפרסום באתר – מותרים בשימוש ואין לגביהם כל הגבלת שימוש מבחינת זכויות היוצרים ואין בהם משום הוצאת דיבה או פגיעה בפרטיות או עבירה על כל חוק.

המפרסמים באתר מתחייבים לשפות את המפעיל מיד עם דרישתו הראשונה על כל נזק אשר ייגרם למפעיל כתוצאה מהפרת תנאי השימוש.

המפעיל רשאי לכלול תוכן פרסומי באתר, בין מטעמו, בין מטעם צדדים שלישיים, בין אם בתשלום ובין אם ללא תשלום.

הכוונה וייעוץ משפטי

בחלק מהתכנים המתפרסמים באתר מופיעים פרטי התקשרות עם המפרסמים באתר. המפעיל לא יהיה אחראי ולא יהיה ערב בכל דרך שהיא לטיב הייעוץ, היקפו, מידת דיוקו או לרמת זמינותו.

הפונה לקבלת ייעוץ או מענה מהמפרסמים באתר עושה כן על דעת עצמו ואחריותו בלבד.

האתר מזמין את הגולשים ליצור עמו קשר כדי לקבל הכוונה וייעוץ משפטי. המפעיל יעשה מאמץ סביר כדי להעביר את פניות המשתמשים בתוך זמן קצר לעורכי דין מקצועיים או למוקד טלפוני – אשר יוכלו לסייע ולהעניק שירות למשתמשים. בכל מקרה המפעיל לא מתחייב על טיב השירות והייעוץ, היקפו, מידת דיוקו וזמינותו.

שונות

המפעיל יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד את זכויותיו או את התחייבויותיו האמורות בתנאי השימוש לכל צד שלישי שהוא, לפני בחירותו ובכל עת שימצא לנכון.

על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וככל שיתגלע סכסוך – הוא יידון בבית המשפט בת"א יפו.

תנאי השימוש באתר הם הסכם מחייב בין המפעיל לבין המשתמשים.

כל משתמש יכול לפנות למפעיל על פי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.