רישיון נשיאה כלי ירי פרטי

עו"ד לין סיני Lin Sinai

רישיון נשיאה כלי ירי פרטי

פייסבוק
וואצאפ
לינקדין
אימייל
טלגרם
רישיון נשיאה כלי ירי פרטי!
המשרד לביטחון לאומי | האגף לרישוי כלי ירייה
או בפשטות נשק לאזרחים להגנה עצמית!
אני עושה סדר כללי: (מעודכן ליום 20.10.23)

שלושת האופציות הפופולריות שעוסקות בהגנה עצמית ומהוות חיווי ראשוני כללי "ירוק" שאתו אפשר לצאת לדרך בהגשת בקשה לרישיון:

1. מגורים ביישוב זכאי:

איך תדעו אם האזור מגורים שלכם מזכה אתכם בנשיאת נשק?

(אין טבלה מפורסמת רק סימולטור מקוון שם תזינו את הכתובת שלכם)

*עדכון החל 11.10 שדרות מוכרת כישוב מזכה*
ככל והיישוב שלכם מזכה, תתקבל ההודעה הזו
תמונה של WhatsApp‏ 2023 10 11 בשעה 15.19.56 778d72d4 e1697462601197

2. עבודה ביישוב מזכה (אזור עבודה):

מבקשים לפי תבחין זה יידרשו להגיש אישור מאת הרשות המוניציפאלית על הימצאות בית העסק ביישוב זכאי או חשבוניות מס או תעודות משלוח של המעסיק המעידות על עבודה ביישוב זכאי, במשך שלושה חודשים לפחות עובר להגשת הבקשה. ולחתום על תצהירים ייעודיים. מומלץ להכין בנוסף פנייה בכתב ובה לנמק ולהסביר את אופן העבודה, היקף העבודה, תדירות וכיוב' – בקשות לא ממוסמכות ולא מנומקות עלולות להידחות.

3. שירות בכוחות הביטחון (שירתם בצה"ל – רובאי 07 או בעל תעודת לוחם?)

יש להמציא אישור מצה"ל שמציין את מספר הרובאי והסיווג שלחם כלוחמים אישור על שירות צבאי (הליך מזורז) – לתשומת ליבכם הורידו טופס 830 וכן טופס אישור מילואים ככל וקיים.

 

לרשימת התבחינים המלאים (מעבר לשלושה הפופולריים שציינתי לעיל) לקבלת רישיון פרטי:

תבחינים לקבלת רישיון פרטי

שם תבחין

תבחינים קיימים כיום

תבחינים שאושרו בתקנות – 2023

1. מקום מגורים

מי שהוכיח כי מרכז חייו מתקיים בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל.

מי שמרכז חייו מתקיים במקום מגורים אשר לגביו המליצה משטרת ישראל כי מגורים במקום זה מצדיקים רישיון

2. מקום עבודה או לימודים

מי שהוכיח שרוב עיסוקו מתבצע בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל.

מי שעבודתו במרבית שבוע העבודה, או לימודיו בלבד במשך יומיים בשבוע לפחות, מתבצעים במקום אשר לגביו המליצה משטרת ישראל כי עבודה או לימודים במקום זה מצדיקים מתן רישיון פרטי לכלי יריה

3. מורה דרך

מורה דרך מוסמך בעל רישיון תקף.

מי שהוא מורה דרך מוסמך בעל רישיון "מורה דרך ארצי" בתוקף ממשרד התיירות

4. חקלאי מוכר

חקלאי פעיל שהוכר הצורך שלו בהחזקת כלי ירייה על ידי קב"ט המועצות האזוריות או מנכ"ל התאחדות האיכרים או מזכ"ל תנועת המושבים.

מי שעיקר עיסוקו בחקלאות, בהמלצת קצין הביטחון של המועצות האזוריות או המנהל הכללי של התאחדות האיכרים או המזכיר הכללי שת תנועת המושבים והוא אחד מאלה:

 • חקלאי עצמאי פעיל או בן משפחה מקרבה ראשונה של חקלאי עצמאי פעיל או בן או בת הזוג של בן המשפחה כאמור.
 • מועסק על ידי חקלאי עצמאי או על ידי בן משפחתן מקרבה ראשונה או על ידי אגודה שיתופית חקלאית.
 • חבר באגודה שיתופית חקלאית.

5. הובלת חומרי נפץ

בעל רישיון בר תוקף להובלת חומרי נפץ.

מי שהוא בעל היתר תקף להובלת חומרי נפץ לפי חוק חומרי הנפץ התשי"ד 1954 והתקנות מכוחו.

6. שירות בכוחות הביטחון

משרתי ובוגרי כוחות הביטחון:

 • קצינים בצה"ל בדרגות סגן ומעלה, נגדים בצה"ל מדרגת רס"ר ומעלה ומקביליהם בכוחות הביטחון האחרים.
 • שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון.
 • בצה"ל ובמשטרה – לוחמים רובאי 07, רובאי 08.

מי שהוא אחד מאלה:

 • קצין בצה"ל בדרגה סגן ומעלה או נגדים בצה"ל בדרגת רס"ר ומעלה ומקביליהם בגופי הביטחון האחרים, למעט קצין מקצועי וקצין ייצוגי, כקבוע בהוראות צה"ל.
 • משרת בלוחם ביחידה מיוחדת בגופי הביטחון על פי רשימה שנקבעה על ידי גופי הביטחון.
 • משרתי כוחות הביטחון ובוגרי כוחות הביטחון בעלי הכשרה של רובאי 07 ומעלה.
 • בוגר צה"ל המחזיק בתעודת לוחם בלבד כקבוע בצה"ל (כל עוד לא חלפו 20 שנים מיום השחרור מסדיר או משירות מילואים פעיל או מיום שהחזיקו רישיון לכלי יריה).

7. שירות במשטרת ישראל

 • שוטר המשרת או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות.
 • מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלים שתקבע.

מי שהוא אחד מאלה:

 • שוטר המשרת במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל שנתיים לפחות.
 • שוטר ששירת שנתיים לפחות כלוחם במערך המבצעי של משמר הגבול.
 • מתנדב פעיל במשטרת ישראל או מי שהתנדב במשטרת ישראל במשך 15 שנים ומשטרת ישראל אישרה את כשירותו לפי תבחין, ובלבד שהבקשה הראשונה לפי תבחין זה הוגשה בתוך 10 שנים לכל היותר מסיום ההתנדבות.
 • מתנדבי משטרה המתגוררים בישוב שמשטרת ישראל הגדירה כמצדיק רישיון פרטי השלים שנתיים שירות סדיר או שנת שירות סדיר כלוחם, באישור רמ"ח מתנדבים במשטרת ישראל

8. הכשרה ייחודית

 • רשות שדות התעופה (בוגר קורס מאבטחים אחיד או קורס מאבטחי מתקן יל"ה בבית ספר להכשרת מאבטחים של רשות שדות התעופה).
 • שב"כ – בוגר קורס מאבטחים בשב"כ ברמת הכשרה שנקבעה על ידי הרשות המוסמכת.
 • מלמ"ב – בוגר קורס מאבטחים אחיד במערכת הביטחון.

מי שהוא אחד מאלה:

 1. עובד או שעבד ברשות שדות התעופה ובוגר קורס מאבטחים אחיד או קורס מאבטחי מתקן יחידה לאבטחה היקפית( יל"ה) בבית ספר להכשרת מאבטחים של רשות שדות התעופה.
 2. עובד או מי שעבד בשירות הביטחון הכללי ( שב"כ) שהוא בוגר קורס מאבטחים בשב"כ ברמת הכשרה כפי שאישר אגף כלי יריה.
 3. עובד או עבד במערכת הביטחון ובוגר קורס אחיד במלמ"ב.
 4. בוגר קורס "עוז" בכנסת ישראל.
 5. מאבטח בגוף מונחה שעבר בהצלחה קורס מתקדם א' או קורס מתקדם ב' במוסד להכשרת מאבטחים שאישרה משטרת ישראל.

9. ממונה ביטחון או מנהל אבטחה

קצין ביטחון בגוף המוכר על ידי משטרת ישראל, שהוכשר על ידי המשטרה, המשמש בתפקיד זה בפועל ושאושר לכך על ידי ראש חטיבת אבטחה במשטרה.

מי שהוא ממונה ביטחון כהגדרתו בחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח – 1998 או מנהל אבטחה שמונה על פי דרישות משטרת ישראל בהתאם לסמכויותיה, ושמשטרת ישראל אישרה את כשירותו לפי תבחין.

10. כבאי

כבאי פעיל ברשות הארצית לכבאות והצלה, בעל ותק של שנתיים לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.

אחד מאלה:

 • מי שהוא כבאי פעיל ברשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב – 2012.
 • מתנדב ככבאי ברשות האמורה, בעל ותק של שנתיים לפחות בתפקידו ושהרשות הארצית לכבאות והצלה אישרה את כשירותו.
 • מי ששימש ככבאי ברשות הארצית לכבאות והצלה במשך שנתיים לפחות  שבמהלכן היה ברשותו רישיון לכלי יריה פרטי בתבחין זה ושהרשות הארצית לכבאות והצלה אישרה את כשירותו וכל עוד הבקשה הראשונה שהגיש לפי תבחין זה הוגשה בתום 30 ימים מסיום העסקתו.

11. עובדים ומתנדבים בגופי הצלה

 • עובד מד"א קבוע בשירות פעיל, בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • עובד או מתנדב פעיל בעמותת "זק"א – איתור חילוץ והצלה" – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • מתנדב פעיל בעמותת "רגע של אמת זק"א – זיהוי קרבנות אסון" – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • עובד או מתנדב פעיל בעמותת "איחוד הצלה ישראל" בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.

מי שהוא עובד מד"א או מתנדב פעיל באחד מהגופים להלן במשך שנה לפחות ועסק בפועל בפעולות הצלה ושהגוף בו פועל אישר כשירותו:

 1. מד"א.
 2. זק"א – איתור חילוץ והצלה.
 3. רגע של אמ"ת זק"א- זיהוי קורבנות אסון.
 4. איחוד הצלה ישראל.
 5. גוף שהשר הכריז עליו שהוא גוף הצלה.

12. מדריך ירי

מדריך ירי פעיל המשויך למטווח קליעה מורשה. בעל רישיון מדריך ירי.

מדריך ירי מורשה פעיל בעל ותק של שנה לפחות, שהדריך 60 מתאמנים לפחות, לפי תקנות כלי יריה
(הכשרה) או "הדרכות מאושרות", בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

להלן "הדרכות מאושרות":

הגוף הממליץ

המסגרת המסמיכה

שם הקורס

 • משטרת ישראל.
 • משטרת ישראל (ימ"מ).
 • מדור הכשרות.
 • מוסד הכשרה.
 • מדריכי נשק קל.
 • מדריך ירי ימ"מ.

שב"ס

מרכז הדרכה "ניר" ענף הדרכה

מדריך ירי

צה"ל

בית הספר ללוחמה בטרור (לוט"ר – חידה 7248)

מדריך לוט"ר (סימול 7054)

מג"ב

בסיס אימונים חטיבתי (בא"ח) מג"ב

מדריכי ביטחון פנים (בט"פ)

גופים ביטחוניים אחרים

בהתאם לאישור מוסד ההכשרה בידי ראש תחום הדרכה

קורס מדריכי ירי ולחימה

13. ספורטאי – יורה פעיל

רישיון לכלי ירייה המשמשים לירי אולימפי:
חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שנתיים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע"י התאחדות הקליעה.

רישיון לכלי ירייה שאינם משמשים לירי אולימפי:
חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שלוש שנים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע"י התאחדות הקליעה, מתוכן שתי תחרויות בליגה הארצית או באליפות ישראל.

לא יינתן רישיון לכלי ירייה המוגדר על ידי הרשות המוסמכת כצבאי.

ספורטאי פעיל בתחום הירי מעשי – מי שהשתתף בכל אחת מהשנים שקדמו למועד הגשת הבקשה בארבע תחרויות מוכרות ע"י איגוד הספורט בתחום הירי המעשי, לפי חוק הספורט, התשמ"ח – 1988.

 1. ירי אולימפי – משך שנתיים לפחות.
 2. אינו ירי אולימפי – שלוש שנים לפחות.

14. צייד

בעל רישיון ציד או היתר צידה בתוקף מאת רשות הטבע והגנים.

בעל רישיון ציד או היתר צידה בתוקף מאת רשות הטבע והגנים.

15. צרכים וטרינריים

 • וטרינר בעל רישיון ממשרד החקלאות.
 • אדם העובד באופן קבוע בליווי וטרינר ותחת פיקוחו.

מי שהוא רופא וטרינר בעל רישיון תקף לפי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-1991 או אדם העובד באופן קבוע תחת פיקוחו של  רופא וטרינר כאמור.

16. מדביר

רישיון מדביר מוסמך ברמה 2 תקף מהמשרד להגנת הסביבה

מי שהוא בעל רישיון מדביר תקף לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו – 2016, והתקנות מכוחו.

17. מזכרת

מי שירש כלי ירייה או מי שיש בידו כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו במצב מושבת לצורכי מזכרת.

מי שירש כלי ירייה או מי שיש בידו כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו במצב מושבת לצורכי מזכרת בלבד.
יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק בכלי הירייה לאחר קבלת אישור מהרשות המוסמכת ככלי ירייה המושבת לצמיתות.


הוציאו אישור על שירות צבאי מקוון בלינק >>>
כל אחד מהמבקשים נדרש לפנות לרופא המשפחה שלו לקבל הצהרת בריאות חתומה>>>
להוצאת רישיון נשק ובדיקת עמידתכם בתנאי סף, השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם>>>
לין סיני, עורכת דין

רוצה לקבל למייל את המגזין "המשפטענית"?

נעים להכיר,

לין סיני עורכת דין

לין סיני עורכת דין, הינו משרד בוטיק, בתחום המשפט האזרחי מסחרי ומהווה "ONE STOP SHOP" ליזמים, עסקים וחברות, שרוצים איכות חיים משפטית ועסקית.
המשרד מציע שירותים משפטיים הכוללים סוגיות עסקיות, מסחריות וארגוניות, הסדרת יחסי עבודה, חוזים, הסכמים מסחריים, דיני אינטרנט וקניין רוחני, רישיונות עבודה, הרצאות וסדנאות.
המשרד עובד במודל "OWNERSHIP" שמייצר תחושת שותפות ומחויבות הדדית, השירותים ניתנים אונליין או בבית העסק מה שמאפשר את המשך שגרת העסק וניהולו.